MENÜÜ

Tööohutus

Betoon on johtuvalt kõrgest leeliselisusest (pH ca 13) nahka ärritav toode ja seetõttu tuleb tõsiselt suhtuda betooni käsitlemise ohuteguritesse ning kinni pidada järgnevalt esitatud ohutusnõuetest. Pikaajalised kokkupuuted betooniga ei ole garantiiks, et värske betoon ei võiks ikka jälle põhjustada tundlikkusreaktsioone kokkupuutes nahaga – punetust, sügelemist või halvimal juhul kuni 3. astme põletust.

Betooniga kokkupuutumisel tuleb silmas pidada järgmisi ohufaktoreid:

1. Ärritab nahka
2. Tõsise silmakahjustuse oht
3. Kokkupuutel nahaga võib põhjustada tundlikkusreaktsiooni või keemilist põletust.

NB. Keemiline põletus võib esineda ilma kohese valuaistinguta.

Ohutusabinõud:

• Vältida tolmu sissehingamist (kivistunud betooni töötlemisel)
• Hoiduda värske betooni sattumisest nahale
• Hoiduda värske betooni sattumisest silma
• Betoonipritsmed loputada maha viivitamatult rohke puhta veega
(15 min jooksul) ja vajadusel pöörduda arsti poole.

Kui riietus on betoonist läbiimbunud, siis tuleb betooniga kokkupuutunud nahk pesta kohe puhta veega ja vahetada riietus kuiva vastu. Ka juba kuivanud betooniga määrdunud riided võivad põhjustada nahaärritust. Seepärast on oluline puhastada regulaarselt tööriideid. Kui värske betoon põhjustab nahaärritust, mille väljenduseks on punetus või sügelemine, siis tuleb pöörduda kohe arsti poole.

Ohutuskaart ( lühendatud)

Transport , pumpamine ja paigaldus

Betooni transportimisel ja pumpamisel kasutatakse masinaid, milledel on liikuvad osad (pöörlev betoonitünn, mehhaaniline-ja hüdrarenn, pumbamast, pumba tugijalad jne.). Betooni pumpamisel tuleb arvestada sellega, et voolikuliin on suure kaaluga ja selles on väga kõrge rõhk, mis koos betooni liikumisega voolikutes võib põhjustada liini ootamatut ja kontrollimatut liikumist nii vertikaal- kui ka horisontaalsuunas. Liikumine võib põhjustada liini läheduses olevatele isikutele tõsiseid vigastusi (põrutused , verevalumid, luumurrud jne.). Oluline on ka betoneerija turvamine kõrgustes (näit. seinavalul) töötamisel, kus tekib kukkumise oht. Selleks tuleb kasutada kinnitusrihmasid-rakmeid ja töölavasid. Raketisel töötamine ilma kinnituseta ja hoides kinni ainult pumbavoolikust on rangelt keelatud.

 


Voolikud on rasked ja neid tõstes arvesta sellega.

Betooni transpordi, pumpamise ja paigalduse käigus võib esineda betooni pritsimist, mis võib tingida värske betoonisegu sattumist inimestele ja ümbritsevatele pindadele. Pritsmete tekkepõhjused võivad olla erinevad:

• Betooni kukkumine pumbakolusse, raketisse, valukohta
• Betooni pritsimine pumbakolust pumpamisprotsessi toimumisel
• Pumba toruliini lõhkemine
• Betooni äkiline väljumine toruliinist

Voolikuliinis on kõrge rõhk ja seetõttu võib juhtuda liini ootamatut liikumist, purunemist ja betooni pritsimist.

Lähtudes eeltoodust tuleb arvestada sellega, et betoneerimispiirkonnas:
• ei viibiks kõrvalisi isikuid
• betooni paigaldajatel kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid
• kaitsmist vajavad pinnad oleks kaetud
• ilma otsese vajaduseta ei viibiks kõrvalisi isikuid pumba toruliini läheduses.

Betoneerimispiirkonnaks loetakse betoonisegurauto, betoonipumba (koos masti ja voolikuliiniga) tööpiirkonda ja betooni paigalduskohta. Ohupiirkond on
5 – 10 m raadiuses arvestatuna betoonitehnikast (s.h. pumba mast, voolikuliin või segurauto renn). Samas võivad betooni pritsmed sattuda ka kaugemale kui 10m. Ohupiirkond on suurem, juhul kui

• pumpamisel kasutatakse metallist toruliini või kummivoolikute liini
• pumbatakse kiudbetooni või mõnda muud raskesti pumbatavat eribetooni

Isikukaitsevahendid

Kõik, kes puutuvad kokku betoonitöödega, peaksid kandma betoneerimisel isikukaitsevahendeid:

Kiivrit


Kaitseprille


Veekindlaid kindaid


Pikka kaitseriietust


Turvasaapaid


Küsi pakkumist Esita tellimus