MENÜÜ

Tarnetingimused

Tagamaks sujuvat koostööd, palume enne betooni tellimist tutvuda tarnetingimustega:


Betooni tellimine
Tellimus tuleb esitada kirjalikult faksi teel või Tellija ja Tarnija kokkuleppel suuliselt hiljemalt valule eelneval tööpäeval kella 12.00-ks. Tellimuses tuleb näidata: Tellija nimi ja telefon, objekt, tarne maht, soovitav tarneaeg ja koht, autobetoonsegistite intervall, betooni klass, täitematerjal, erinõuded betoonile, pumbavajadus, pumpamise kaugus jm. tellimuse täitmiseks vajalik info. Juhul kui tarne toimub nädalavahetusel, peab tellimuse esitama nädalavahetusele eelneval neljapäeval tööpäeva jooksul.
Tarne maht, ajagraafik
Kui tarnemahtu ega tarne tähtaegu ei ole kokku lepitud lepingus ega tellimuses, siis lepivad Tarnija ja Tellija neis tingimustes kokku pärast Tellimuse esitamist.
Tarneaja ja/või koguse muutmine või tellimuse tühistamine
Pooled kohustuvad kokkulepitud tarnegraafikust kinni pidama. Tellija võib muuta või tühistada tellimust kokkulepitud tarnele eelneval päeval enne kella 16.00. Hilisemal tühistamisel kohustub Ostja hüvitama Müüjale seeläbi tekitatud kahju. Betooni tarnete puhul võib esineda sõltuvalt liiklusoludest ja klientidest kõrvalekaldeid kokkulepitud tarneajast. Seetõttu ei saa Rudus AS  garanteerida tarnepäeval peale kella 12.00 algavate tarnete tarnegraafikutest kinnipidamist ja Rudus AS ei kompenseeri Tellijale tarne hilinemisest tingitud kahjusid.
Betooni kohaletoimetamine
Betooni transpordil objektile on Tellija kohustatud tagama takis-tusteta ja ohutu juurdepääsutee mahalaadimiskohale. Tellija vastutab transpordiga seotud töölubade ja vajaliku liiklus-korralduse eest. Tarnijale tekkinud kahju, mis on põhjustatud nende nõuete eiramisest, peab hüvitama Tellija.
Betooni vastuvõtt ja tarne kontroll
Tellija kohustub betooni vastuvõtmisel kontrollima betooni saate-lehelt selle vastavust tellimusele: betooni klassi,kogust, erinõudeid jne. Betoonis silmaga märgatavast või teistest kontrollidest selguvast vigadest tuleb koheselt teavitada Tarnijat. Tarnija esindaja juuresolekul koostatakse kahepoolne akt kauba puuduste kohta. Nende nõuete mittejärgimisel loetakse betoon vastu-võetuks ja Tellija ei või tugineda betooni nõuetele mittevasta-vusele. Objektil lisaainete lisamist ja koorma vastuvõttu kinnitab Tellija volitatud esindaja oma allkirjaga saatelehel. Samuti märgib Tellija saatelehele masinate saabumis- ja lahkumisaja ning aktsepteerib oma allkirjaga nende kasutusaega ehitusplatsil. Tellija näitab autojuhile objektil koha, kus saab pesta mikserit (renni). Juhul, kui Tellija ei järgi betooni üleandmise ja vastuvõtmise tingimusi, eelkõige, kui ta ei võta kaupa vastu kokkulepitud ajal, kohustub ta hüvitama Tarnijale seeläbi tekitatud kahju täies ulatuses, kusjuures eeldatakse, et tekitatud kahju ulatub vähemalt tellitud betooni tarne maksumuse summani.
Pumpamise kord
Tellija kohustub tagama, et tema selleks volitatud esindaja viibib pumpamise juures. Tarnijal on õigus eeldada, et objektil end Tellija esindajana esitlev isik on selleks õigustatud. Tarnija sooritab betooni pumpamise järgides asjakohaseid eeskirju ja norme.
Tellija vastutab pumpamise planeerimise, Tarnijale vajaliku info edastamise, töö juhtimise ja järelvalve eest. Tellija vastutab pumpamisega seotud töölubade ja vajaliku liikluskorralduse eest.
Tellija tagab ehitusplatsil pumba paigalduseks piisava suurusega, sileda, horisontaalse ja nõutava kandevõimega koha olemasolu, arvestades ka betooniautode ohutut juurdepääsu. Enne pumpa-mise alustamist kooskõlastab Tarnija Tellija esindajaga pumba paigalduse. Tellija tagab ehitiste ja esemete katmise kaitseks määrdumise eest ning informeerib nendest pumbajuhti.
Tellija teostab pumpamiseks vajalike toruliinide (voolikuliinide) paigalduse, teisalduse ja koristamise ning torude puhastamise pumbajuhi tehnilise juhendamise järgi. Tellija kinnitab pumpamise töö vastuvõetuks oma allkirjaga saatelehel, märkides pumba kasutusaja. Betoonipumba juht võib jätta pumba puhastus-jäätmed ainult Tellija poolt näidatud kohta ehitusplatsil, millise
keskkonnaohutu koha olemasolu kohustub Tellija tagama.
Tarnijal on õigus keelduda pumpamistööst või peatada see, kui ilmnevad võimalikud ohtu põhjustavad tegurid. Tarnija on kohustatud sellest koheselt Tellijat teavitama. Tarnijal on õigus keelduda pumpamistööst, kui õhutemperatuur on alla -10° C.
Maksetingimused
Kui poolte vahel pole teisiti kokku lepitud, müüb Tarnija Tellijale betoonisegusid ning osutab vastavaid teenuseid kehtivas hinnakirjas toodud hindadega. Iga ostu puhul vormistatakse saateleht või arve-saateleht. Tellija kohustub arve tasuma kokkulepitud päevade jooksul kauba/teenuse kättesaamisest arvates. Tarnijal on õigus nõuda ettemaksu tasumist. Müügihind loetakse tasutuks kuupäeval, millal vastav rahasumma on laekunud Müüja arvelduskontole.
Maksmisega viivitamisel maksab Tellija viivist 0,07 % tähtaegselt tasumata summalt iga viivitatud päeva eest, samuti on Tarnijal õigus peatada Tellija poolt esitatud Tellimuste täitmine ning keelduda uute Tellija poolt esitatud Tellimuste vastuvõtmisest kuni kõigi võlgnevuste likvideerimiseni.

Küsi pakkumist Esita tellimus