MENÜÜ

Kvaliteedikontroll

Betoonilabor on üks tähtsamaid lülisid betoonitootmises. Siin kontrollitakse väljastatava betooni vastavust esitatud nõuetele ehk spetsifikatsioonile ning konsulteeritakse kliente.

Rudus AS kaubabetooni püsiva nõuetekohasuse tagab standardi EVS-EN 206:2014 „BETOON: Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus“ järgimine betoonisegude tootmisel ja kontrollil.

Kvaliteedikontroll ehk vastavuskontroll seisneb varem vastuvõetud reeglite kohastes toimingutes ja otsustes, selgitamaks betooni vastavust spetsifikatsioonile. See on tootmisohje lahutamatu osa. Vastavuskontrolli käigus jälgitakse neid betooni omadusi, mis on mõõdetavad standardsete katsemeetoditega. Konstruktsioonis võivad betooni omaduste tegelikud väärtused katsetamise teel määratutest erineda sõltuvalt nt konstruktsiooni mõõtmetest, betooni paigaldamisest, tihendamisest, hooldamis- ja kliimatingimustest.

Vastavuskontroll haarab kõiki meetmeid, mis on vajalikud betooni omaduste vastavuse tagamiseks spetsifitseeritud nõuetele. See hõlmab:

Vastavuskontroll:

Etteantud omadustega betooni vastavuskontroll Rudus AS-is põhineb survetugevuse vastavuskontrollil. Normaal- ja raskebetooni survetugevusklass esitatakse nii silindrilise (läbimõõduga 150 mm ja pikkusega 300 mm) kui ka kuubilise (servapikkusega 150 mm) katsekeha normsurvetugevuse järgi (näit. C25/30, kus 25 tähistab silindrilist ja 30 kuubilist normsurvetugevust N/mm2 või MPa). Rudus AS-is on survetugevuse hindamise aluseks kuupide valmistamine. Survetugevuskatse jaoks valmistatud katsekehad purustatakse Rudus AS-i laboris 7. ja 28. ööpäeva vanuselt.


Lisainfo:

Küsi pakkumist Esita tellimus