MENÜÜ

Betoneerimisjuhend

Kvaliteetse betoonkonstruktsiooni ehitamise eelduseks on kõigi betooni paigaldusreeglite järgimine. Soovitame tellida betoneerimistööd kogemustega proffessionaalsetelt betoneeriatelt. Kui soovite ise betoneerida, siis küsige meilt nõu või vaadake muuhulgas järgnevat juhendit.

BETOONI TIHENDAMINE

Oluline osa betooni paigaldamisel on selle tihendamine. Sellega suurendatakse betooni tihedust ja selle kaudu tugevust, külmakindlust, veetihedust jne. Samuti on tihendamine tähtis kõrgete pinnakvaliteedinõuete puhul.

Vertikaalkonstruktsioonide tihendamine

Seinakonstruktsiooni betooni tihendamine. Samad põhimõtted kehtivad ka postidele

Horisontaalkonstruktsioonide tihendamine

Betooni süstemaatiline tihendamine. Joonisel on d nui läbimõõt ja r vibreerimise mõjuraadius.

 

TALVINE BETONEERIMINE

Kõige suuremaid väljakutseid pakkuvaks ehitusajaks on talv, sest madalatel temperatuuridel betooni kivinemiskiirus väheneb ja tekib oht jäätumisele. Viimane põhjustab ohtlikku tugevuslangust.

Talviseks betoneerimiseks valmistumine koosneb osapoolte vahelisest planeerimisest ja alternatiivide võrdlemisest. Osapooltena on lisaks ehitusplatsi betoonitööde juhtkonnale ja brigadiridele ka materjali- ja seadmetarnijad. Arutamist ja hoolikat ettevalmistust nõuavad järgmised küsimused:

Käsitletavad alternatiivlahendused on veel:

Mõned soovitused talvel betoneerimiseks

 

BETOONI JÄRELHOOLDUS

on üks olulisi tegevusi, mis tagab pragudeta tugeva betoonkonstruktsiooni ehitamise.

Järelhoolduse mõte on betooni tugevustekke tagamine ja betoonipinna liiga kiire kuivamise takistamine. Järelhooldusabinõud ning nende algusaeg ja kestus sõltuvad konstruktsioonist, selle suurusest ja vormist, kasutatud betoonist ja ümbritsevatest tingimustest. Seega põhineb sobivaima järelhooldusmeetodi valik kõigi tegurite tundmisel.

Betooni kahanemine on vastupidiselt levinud arvamusele pea sõltumatu järelhooldusaja pikkusest. Kui järelhooldus lõpetatakse, siis kahaneb betoon vee haihtumise tulemusel (kuivamiskahanemine). Siiski, mida kauem tehakse järelhooldust, seda paremad eeldused on vastu panna kahanemise põhjustatud pingetele. Järelhooldusega tagatakse eelkõige betooni tõmbetugevuse arenemine. Hästi järelhooldatud konstruktsioonil on paremad kivistunud betooni omadused, nagu näiteks kulumiskindlus ja tihedus.

Järelhooldust tuleb alustada vahetult pärast betoneerimist, et minimaliseerida pragunemist. Kõige lühem järelhooldusaeg on tavaliselt kolm ööpäeva, aga külma-, kulumis- või keemilisele koormusele altitel konstruktsioonidel vähemalt seitse ööpäeva.
Erinevates juhistes esitatud nõudmisi võib kohaldada johtuvalt konstruktsiooni valmistustehnikast.

Algperioodi kahanemise vähendamine
Algperioodi kahanemist võib vähendada oluliselt või isegi vältida esmajärjekorras ehitusplatsi tehnika abil ja lisaks sobiva betooni valikuga:

Varase perioodi kahanemine kestab ligikaudu ühe ööpäeva, aga võib mahult olla isegi kümnekordne võrreldes pikaajalise kahanemisega.

Kahanemine (mm/m)

                           

Tuul lisab vee haihtumist betooni pinnalt ja suurendab algperioodi kahanemist.            

         

Pikaajalise kahanemise vähendamine

Vajadusel kasutada kahanemist vähendavat lisaainet.

Kastmine järelhooldusena
Betoonipinna pidev kastmine tagab kõige kindlamini betooni kivistumiseks vajaliku niiskuse. Plastsete kahanemispragude ärahoidmiseks ei või seda kasutada, kuna kastmist (pihustamist) võib alustada alles siis, kui vesi ei uhu enam pinnalt tsementi ja peenmaterjali. Ei sobi talvetingimustes. Jahe vesi jahutab betooni pinda ja võib nii tekitada pragunemist põhjustavaid temperatuurikõikumisi. Kui plaadi betoneerimisel on kasutatud tavalisest betoonist kiiremini kuivavat betooni ja eesmärgiks on pinna kiire katmine, siis ei kasutata järelhooldusena veega kastmist.

Katmine järelhooldusena
Betoonipinna katmine on hoolikalt teostatuna hea järelhooldusmeetod. Pinda ei ole vaja täiendavalt kasta, kuna betoonist haihtuv niiskus koguneb kile ja betoonipinna vahele. Katmine tuleb teha võimalikult kiiresti pärast valu ja katte ühenduskohad tuleb teipida või muul viisil takistada tuule pääs kile alla.

Meetod väldib plastsete kahanemispragude moodustumist, kui katmine tehakse kohe valu järel või juba sel ajal. Tihti on siiski nii, et töötlusnõudmised võimaldavad katmist alles siis, kui praod on juba tekkinud. Sel juhul tuleb järelhoolduseks kasutada nn. eeljärelhooldusainet.
Kilega katmise eeliseks on võimalus kaitsta värsket pinda sademete eest.

Järelhooldusained
Vedelate pritsitavate järelhooldusainete ülesanne on moodustada betooni pinnale kile, mis peaaegu täielikult välistab niiskuse läbipääsu. Nende kasutamine on efektiivne järelhooldusmeetod, mis võimaldab alustada järelhooldusega ka plastse kahanemispragunemise seisukohalt piisavalt varakult. Nn eeljärelhooldusaineid kasutades võib rasketes tingimustes alustada järelhooldust juba betooni tihendamise ja tasandamise ajal ja jätkata järelhooldusainetega kohe pinna hõõrumise järel.

Järelhooldusainete kasutamisel on oluline kontrollida seda, kas aine on iseenesest haihtuv või tuleb see eemaldada mehaanilise nakke tagamiseks, kui betooni pinda näiteks värvitakse hiljem või pinnatakse. Parimad järelhooldusained haihtuvad 4-6 nädala jooksul ja enne seda võib need pinnalt ära harjata. Tavaliselt on järelhooldusained värvitud, järeltöötluseta pindadel võidakse kasutada ka mittehaihtuvaid aineid.

Betooni vesitsemendisuhe ja kahanemine
Betooni tugevust (tugevusklass) tõstetakse nii vesitsemendisuhet vähendades kui tsemendi kogust suurendades. Värske ja kivistunud betooni omaduste (pumbatavus, töödeldavus, homogeensus, tugevus) tagamiseks tuleb alati kasutada suuremat tsemendi kogust ja enamasti ka lisaaineid, kui valmistatakse madala vesitsemendisuhtega betooni. Tüüpiliselt kasvab betoonide plastse kahanemise oht tugevusklassi suurenedes.

Betooni kahanemise ehk praktikas eelmainitud pikaajalise kahanemise vähendamiseks on kasutusel järgmised tehnilis-majanduslikult põhjendatud betoonitehnoloogilised abinõud:

Praktikas vähendatakse teatud tugevusklassi betooni vee ja tsemendi kogust ning samal ajal suurendatakse täiteaine kogust proportsioneerides betoon konsistentsilt võimalikult jäigaks ja saavutades vajalik töödeldavus plastifikaatoriga.

Küsi pakkumist Esita tellimus