MENÜÜ

Betoonilabor

Kvaliteedikontroll

Betoonilabor on üks tähtsamaid lülisid betoonitootmises. Siin kontrollitakse väljastatava betooni vastavust esitatud nõuetele ehk spetsifikatsioonile ning konsulteeritakse kliente.

Rudus AS kaubabetooni püsiva nõuetekohasuse tagab standardi EVS-EN 206:2014 „BETOON: Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus“ järgimine betoonisegude tootmisel ja kontrollil.

Kvaliteedikontroll ehk vastavuskontroll seisneb varem vastuvõetud reeglite kohastes toimingutes ja otsustes, selgitamaks betooni vastavust spetsifikatsioonile. See on tootmisohje lahutamatu osa. Vastavuskontrolli käigus jälgitakse neid betooni omadusi, mis on mõõdetavad standardsete katsemeetoditega. Konstruktsioonis võivad betooni omaduste tegelikud väärtused katsetamise teel määratutest erineda sõltuvalt nt konstruktsiooni mõõtmetest, betooni paigaldamisest, tihendamisest, hooldamis- ja kliimatingimustest.

Vastavuskontroll haarab kõiki meetmeid, mis on vajalikud betooni omaduste vastavuse tagamiseks spetsifitseeritud nõuetele. See hõlmab:

Vastavuskontroll:

Etteantud omadustega betooni vastavuskontroll Rudus AS-is põhineb survetugevuse vastavuskontrollil. Normaal- ja raskebetooni survetugevusklass esitatakse nii silindrilise (läbimõõduga 150 mm ja pikkusega 300 mm) kui ka kuubilise (servapikkusega 150 mm) katsekeha normsurvetugevuse järgi (näit. C25/30, kus 25 tähistab silindrilist ja 30 kuubilist normsurvetugevust N/mm2 või MPa). Rudus AS-is on survetugevuse hindamise aluseks kuupide valmistamine. Survetugevuskatse jaoks valmistatud katsekehad purustatakse Rudus AS-i laboris 7. ja 28. ööpäeva vanuselt.

 

Teenused

Meilt on võimalik tellida nii värske betoonisegu kui ka kivinenud betooni kvaliteedikontrolli. Koostöös meie akrediteeritud partneritega osutame järgnevaid laboriteenuseid:

 

Beto Plus — tugevuskontroll

Rudus AS pakub ehitajatele betoneerimistööde planeerimisel ja lõpptulemuse kontrollimisel abivahendit — BetoPlus programmi. BetoPlus on betoneerimistööde juhtimiseks loodud arvutiprogramm Windows keskonnas, mille abil saab planeerida ja kontrollida erinevate betoonkonstruktsioonide tugevusomaduste käitumist muutuvates kivinemiskeskonna tingimustes. BetoPlus kontrollib ja analüüsib betoonkonstruktsiooni soojus- ja kivinemisprotsesse, temperatuuri ning betooni küpsusastet soovitud ajahetkel.

Betooni tugevuse hindamine konstruktsioonis

BetoPlus-ga on võimalik igal ajahetkel kontrollida objektil betoonkonstruktsiooni tugevust. Konstruktsiooni paigaldatud anduritega mõõdetud ja andmelogeri poolt salvestatud temperatuuride näidud sisestatakse BetoPlus programmi ning nende põhjal arvutatatud tugevusgraafik saadetakse tellijale. Andmelogeri kasutamine kindlustab täpsete mõõtmistulemuste pideva talletamise ehitajat huvitava perioodi jooksul.

Peamised tugevusest sõltuvad suurused, mis ehitajad huvitavad:

Eelplaneerimine

Kivinemisprotsessi kontrollisüsteem võimaldab ehitajal:

BetoPlus programmi lähteandmeteks on:

Nagu eeltoodust järeldada võib on BetoPlus tõhusaks töövahendiks betoneerimistööde planeerimisel ja läbiviimisel. BetoPlusi kasutamisel on võimalik enne tööde algust leida nii ajaliselt kui ka majanduslikult optimaalseim tehnoloogiline variant. Samuti on võimalik ehitustööde käigus igal ajahetkel saada mitmekülgne ülevaade betoonkonstruktsioonide kvaliteedist.

 

betooni tugevustkontroll

Küsi pakkumist Esita tellimus